Điều khoản sử dụng

Hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử, gồm:

- Đơn xin tham gia Hệ thống (theo mẫu)

- Giấy đăng ký kinh doanh;

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Giấy xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi, chứng nhận VIET GAP, GLOBAL GAP, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng...(nếu có);

- Kết quả phân tích mẫu sản phẩm (nếu có).

- Các thông tin, hình ảnh, video quảng bá về sản phẩm.

 

 

 

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    (Mẫu đơn)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Tham gia Hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử cho các cơ sở và các dòng sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai.

Tên tổ chức/cá nhân:

CMTND/ ĐKKD số:

          Mã số thuế:

          Người đại diện:

          Địa chỉ:

Số điện thoại:.................; email......................................;

Webside (Nếu có)...........................................;

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

Sau khi nghiên cứu “Hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử cho các cơ sở và các dòng sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai“. Đơn vị chúng tôi mong muốn được tham gia Hệ thống và chịu sự quản lý, phê duyệt của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lào Cai về các thông tin đăng nhập lên hệ thống từ tài khoản của doanh nghiệp, cam kết giữ an toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh đã cung cấp, sử dụng ứng dụng nhập dữ liệu đúng mục đích, phạm vi, quyền hạn theo quy định.

Đề nghị được cấp mã QR-CODE lần đầu với nội dung cụ thể như sau:

Tên sản phẩm........; diện tích .......; sản lượng dự kiến/năm.........;

Quy trình sản xuất sản phẩm...; giá bán sản phẩm...; số lượng tem đề nghị kích hoạt......

Đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tạo điều kiện, hướng dẫn để chúng tôi được tham gia hệ thống./.

 

                                                                      Lào Cai, ngày     tháng      năm 20                                                                 

                                              

 

Đại diện Tổ chức/cá nhân

        (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)