Truy xuất nguồn gốc nội bộ

Dịch vụ truy xuất nguồn gốc nội bộ là giải pháp phần mềm tích hợp sử dụng trong nội bộ đơn vị khách hàng. Giải pháp được xây dựng riêng phù hợp cho từng quy trình sản xuất cụ thể; cho phép khách hàng phân quyền lưu trữ, truy xuất thông tin và tối ưu hoá quy trình sản xuất. Ngoài ra, thông tin truy xuất nội bộ cũng có thể được sử dụng làm đầu vào cho thông tin truy xuất nguồn gốc bên ngoài.


- Phần mềm tích hợp sử dụng trong nội bộ đơn vị khách hàng
- Xây dựng riêng phù hợp cho từng quy trình sản phẩm, từng khách hàng cụ thể
- Có khả năng tích hợp các phương pháp thu thập thông tin tự động