Tên giao dịch: TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Nguyễn Bá Thế
Địa chỉ: 034 Nhạc Sơn, Cốc Lếu, Lào Cai, Việt Nam
Email:
Số điện thoại: 0918896300
Địa chỉ web: trungtamgiongnnlaocai.com.vn
Loại doanh nghiệp: Cơ sở sản xuất kinh doanh

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận